MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 
 1. AMAÇ

Bu form, laboratuvara gelen özel istek numunelerinde, müşteri ile laboratuvar arasında oluşabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacı ile hazırlanmış olup sözleşme niteliği taşımaktadır.

 1. TARAFLAR-TANIMLAR

Laboratuvar: Formül Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Müşteri: Formül Özel Gıda Kontrol Laboratuvarından hizmet alan kişi ya da kuruluş

İkincil Numune: Numunenin, çeşitli nedenlerden dolayı (müşteri itirazı, geriye yönelik kontrol vb.) tekrar analiz edilebilmesi amacıyla laboratuvar tarafından resmi ve özel istek numunelerinden ayrılan kısmıdır.

 1. GENEL ŞARTLAR
  1. 1. Laboratuvarın vereceği analiz hizmetleri TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  2. 2. Taahhüt edilen şartlarda zorunlu değişiklik gerektiğinde müşteri yazılı ve/veya sözlü bilgilendirilerek onayı alınır.
  3. 3. Numune kabul koşullarına www.formullab.com adresinden ulaşabilir.
  4. 4. Numune kabul koşullarına uymayan bir numune geldiğinde müşteri numunenin çalışılmasını istiyor ise şartlı kabul yapılır ve müşteriden Feragat Beyanı alınır.
  5. 5. Analiz sonuçları üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, sonuçların doğrulanması amacıyla ikincil numune üzerinden analiz tekrarlanır. İstisnai durumlar hariç ikincil numuneler 15 gün laboratuvarda saklanır. Mikrobiyoloji analiz numunelerinden ikincil numune ayrılmaz.
  6. 6. İadesi istenmeyen ve analizi biten numuneler etiket bilgilerinde yer alan muhafaza koşulları dikkate alınarak numune kabulünden itibaren en az 15 gün uygun koşullarda muhafaza edilir.
  7. 7. Müşteri, analizle ilgili metot belirtmemiş ise laboratuvarın analiz listesinde yer alan standart metoda göre yapılır.
  8. 8. Müşteri değerlendirme kriteri olarak kendi belirlediği ya da ölçüm belirsizliğinin sonuca nasıl dâhil edileceği konusunda bir beyanı yok ise laboratuvarın belirlediği karar kuralı uygulanarak sonuç raporlanır.
  9. 9. Deney raporları sadece kâğıt çıktı olarak tek nüsha halinde muhafaza edilir. Raporun kaybolması durumunda “Aslı Gibidir” kaşeli bir adet kopyası verilebilmekte ve bu koşullar dışında rapor çoğaltılmamaktadır.
  10. 10. Doğal afet, yangın ve ekonomik kriz vb. olaylardan dolayı raporlandırma süresinin uzamasından Laboratuvar sorumlu değildir.
  11. 11. Raporda sonradan yapılacak değişikliklerde yeni revizyon numaralı analiz raporu hazırlanmakta ve müşteri eski raporu teslim ettikten sonra yeni rapor basılmaktadır.
    
 2. GİZLİLİK
   
  1. 1. Taraflar, bu Hizmet Koşulları konusu hizmet nedeni ile edinmiş oldukları tüm bilgi, belge ve dokümanları gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmeyi taahhüt eder.
  2. 2. Taraflar, analiz sonuçlarını kanuni gereklilikler dışında diğer tarafın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez. Gizlilik yükümlülüğünün ihlali halinde diğer taraf ihlali gerçekleştiren taraftan tüm zararı talep etme hakkına sahiptir.
  3. 3. Laboratuvarımız müşteri ile ilgili gizli bir bilgiyi açıklamaya, yasal olarak zorunlu olduğu ve yetkili kılındığı durumlarda müşteriye haber vermeden paylaşabilir. Yasa tarafından yasaklanmadıkça yasal bir engel yoksa müşteri ile ilgili gizli bir bilgiyi açıklamak için müşteri haberdar edilir.
  4. 4. Müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler müşteri ile laboratuvarımız arasında gizli kalmaktadır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (kaynak) laboratuvarımızca gizli tutulmakta ve müşteri ile paylaşılması gereken durumlarda kaynaktan onay alınmaktadır. Yasal olarak gereken haller dışında laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgiler gizli tutulur.
  5. 5. Elden, elektronik ortam ve kargo ile rapor gönderiminde müşteri gizliliğinin korunması adına müşterinin beyan ettiği adreslere gönderim sağlanır.
  6. 6. Yasal zorunluluklar veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlar hariç olmak üzere müşterilere ait herhangi bir bilginin müşteri yazılı onayı olmaksızın 3. taraflar ile paylaşılmaz.
    
 3. ÜCRET VE ÖDEME BEDELİ
   
 4. 1. Hizmet Bedeli

İşbu Hizmet Koşulları ile düzenlenen analiz hizmetlerine ilişkin bedeller, Hizmet Koşulları tarihinden önce taraflar tarafından belirlenecektir.

 1. 2. Ödemeler, rapor tesliminden önce yapılır. Banka bilgileri Fiyat Teklif Formunda belirtilmiştir.
 1. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
  1. 1. Rapora itiraz süresi, raporun müşteriye tebliğini takip eden 7 iş günüdür. 7 iş günü gün sonrası itirazlar kabul görmeyecektir. Rapordaki teknik veriler incelenir ve laboratuvar müdürünün onayı ile analiz tekrar edilir. Anlaşmazlık devam etmesi halinde akredite bir laboratuvarda numune analiz ettirilir. Sonuçların değişmemesi halinde ilave masraflar müşteriye aittir.
  2. 2. Analiz iptali numune kabul aşamasında ise gerçekleştirilir. Diğer aşamalarda ise analiz iptali gerçekleştirilmez ve ücret tahsil edilir.
  3. 3. Analiz sonucu uygun olan numuneler müşteri isteği doğrultusunda numune saklama süresi bitiminde (15 gün) iadesi yapılır. Uygun olmayan numunelerin iadesi yapılmaz.  Artan numunenin iade kargo masrafları müşteriye aittir. Numune artanını teslim almaya gelen kuruluş yetkilisinin yetki belgesi getirmesi gerekmektedir.
  4. 4. Laboratuvar numune alımı yapmamaktadır. Numuneler kargo veya elden laboratuvara teslim edilecektir. Analize uygun şekilde numune alma müşteri sorumluluğundadır. Kargoda oluşabilecek kırılma, bozulma, akma gibi durumlardan laboratuvar sorumlu değildir. Numune kabul koşulları www.formullab.com web sitemizde belirtilmiştir.
  5. 5. Web sitesinde yer alan Analiz Listesi (FORMÜL.FORM.082)’nde belirtilen analiz süresine raporlama için ilave 1 gün eklenir.
  6. 6 . Analiz raporunda yer alan numuneye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvar sorumlu değildir.
    
 2. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık durumunda, anlaşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

FORMÜL.FORM.187/Rev02

 

Unvan        : FORMÜL Laboratuvar Hiz. Gıda Kim. Dan. Çev. Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres         : İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. No:12 K:2-3 Ataşehir/İSTANBUL
Tel             : 0(216) 576 38 38
Faks           : 0(216) 572 79 88

 

Vergi Dairesi: Kozyatağı 388 066 0388


Garanti Bankası Bostancı E-5 Şubesi
TR 68 0006 2001 2510 0006 2996 00

 

Garanti Bankası Euro Hesabı

TR 70 0006 2001 2510 0009 0972 38 (Swift Kodu: TGBATRIS***)

 

Akbank Bostancı Oto Sanayi Şubesi
TR 59 0004 6013 4188 8000 0154 48

 

Denizbank İçerenköy Şubesi
TR 64 0013 4000 0601 6786 2000 01